Quản lý dự án

Với dịch vụ quản lý dự án CNTT của chúng tôi, bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Các nhà quản lý dự án của chúng tôi sẽ đảm nhận công việc khó khăn nhất trong việc điều phối quá trình làm việc để thực hiện ý tưởng của bạn. Người quản lý dự án có thể tham gia vào bất kỳ giai đoạn nào của dự án, nhưng thành công lớn nhất đến khi người quản lý này làm việc với nhóm từ khi bắt đầu phân tích và ước tính dự án.

Người quản lý dự án hiểu rõ mọi chi tiết kỹ thuật đủ để ước tính giá trị của nó cho thành công chung của dự án. Dịch vụ quản lý dự án chuyên nghiệp của Green System Solutions:

Phối hợp làm việc nhóm . Quản lý dự án của chúng tôi sẽ:

  • dẫn dắt dự án từ phân tích và lập kế hoạch đến hỗ trợ sản phẩm được phát hành;
  • xác định các yêu cầu, nguồn lực và tiến độ thực hiện dự án;
  • tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật và dự án;
  • thực hiện đánh giá và đánh giá nhóm;
  • phân công trách nhiệm cá nhân trong nhóm;
  • quản lý các khía cạnh hoạt động hàng ngày của một dự án và kiểm soát phạm vi;
  • dự đoán hiệu quả, ngăn ngừa và / hoặc giải quyết các vấn đề của dự án.

Tạo lịch trình thực tế . Dự toán đúng thời gian cần thiết để thực hiện dự án là rất quan trọng để giữ cho dự án đúng tiến độ và trong ngân sách.

Lập kế hoạch vòng đời phát triển phần mềm . Trước khi bắt đầu dự án, các nhà quản lý của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chiến lược phát triển chi tiết. Biết toàn bộ kế hoạch, bạn với tư cách là khách hàng sẽ có thể điều chỉnh, theo dõi công việc đang xử lý hoặc tự mình quản lý nó, nếu cần.

Quản lý dự án từ xa. Các nhà quản lý dự án của chúng tôi có thể kiểm soát các nhóm chuyên gia CNTT rải rác trên khắp thế giới. Là khách hàng, bạn luôn có thể theo dõi quá trình phát triển một cách dễ dàng. Chúng tôi sử dụng một hệ thống quản lý dự án minh bạch và an toàn, chuẩn bị các báo cáo hàng ngày và / hoặc hàng tuần để bạn theo dõi dự án.