Tư vấn giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

CÔNG TY của Bạn cần HỆ THỐNG XANH mang lại
Tìm hiểu và lựa chọn giải pháp ERP Tư vấn lựa chọn giải pháp ERP
Tư vấn triển khai ERP
Chuẩn bị triển khai ERP Đào tạo ERP
Tư vấn hoạch định & xây dựng chiến lược công nghệ thông tin
Tư vấn thiết kế hạ tầng công nghệ thông tin
Tư vấn quản lý sự thay đổi - hiện thực hóa lợi ích ERP
Triển khai dự án ERP
-Chuẩn bị & lập kế hoạch
- Phân tích thiết kế hệ thống - Tư vấn giám sát triển khai dự án ERP
- Phát triển & thử nghiệm hệ thống - Theo dõi và đánh giá, quản lý sự thay đổi tổ chức ở các cấp khác nhau
- Thử nghiệm thí điểm
- Vân hành hệ thống
ERP Operating & Administration - Tư vấn bảo trì và nâng cấp hệ thống ERP
- Tư vấn mở rộng & tích hợp các hệ thống khác