HỆ THỐNG XANH làm việc với khách hàng - các doanh nghiệp tin học lẫn nhà cung cấp giải pháp IT - trên hầu hết các lĩnh vực IT hoặc theo nhu cầu. Cam kết chất lượng tư vấn đối với từng vấn đề IT, làm rõ một vấn đề IT phức tạp, hay xác lập mục tiêu, chiến lược chủ động. HỆ THỐNG XANH mang lại cho khách hàng sự cảm nhận và khám phá các cơ hội thông qua công nghệ cũng như phát triển các giải pháp sáng tạo cho các tình huống liên quan đến ứng dụng công nghệ.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm hầu hết các mảng trong công nghệ thông tin, nhưng chủ yếu là:

    1. Phát triển chiến lược công nghệ thông tin
    1. Tái cấu truc, thiết kế qui trình kinh doanh
    1. Cải thiện hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
    1. Xây dựng kế hoạch và chiến luợc marketing

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi tập trung vào 3 lĩnh vực chuyên môn: